Scientific Developments

Наукові розробки

 • Комплексна система підтримки навчального процесу «ОСВІТА».
 • Полігон захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах на базі OC Windows2000/XP.
 • Полігон захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах на базі OC Unix Free BSD.
 • Автоматизована система обробки бази даних для інформаційної підсистеми «Докторантура/Аспірантура».
 • Комплексна система підтримки навчального процесу «Освіта ІІ етап».
 • Галузеві стандарти вищої освіти в галузі знань «Інформаційна безпека».
 • Автоматизована система тестування студентів.
 • Аналіз та дослідження методів обробки радіосигналів в системах мобільного зв’язку.
 • Методи завадостійкого кодування та аналіз ефективності методів ідентифікації кодових конструкцій.
 • Аналіз ефективності методів декодування інформаційних потоків космічних каналів зв’язку.
 • Автоматизація процесів функціонування кафедри вищого навчального закладу з урахуванням стандартів ISO 9001 «Система менеджменту якості».
 • Підвищення надійності системи захисту інформації на базі комбінованих методів крипто захисту.
 • Технологія захисту інформаційних потоків даних безпілотних літальних апаратів (БЛА).
 • Методологія та технології організації комплексної системи захисту інформації вищого навчального закладу України.
 • Побудова комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі третього класу.
 • Система передачі криптографічних ключів.
 • Спосіб криптографічного перетворення інформації.
 • Спосіб формування послідовностей псевдовипадкових чисел.
 • Пристрій для виконання логічних операцій криптографічного перетворення.
 • Конвеєрний криптографічний обчислювач.
 • Детектор цифрових диктофонів.
 • Система виявлення кібератак.
 • Система оцінки захищеності від соціотехнічних атак.
 • Система оцінки рівня захищеності інформаційних ресурсів.
 • Система оцінки рівня інформаційної безпеки.
 • Система моделювання класичних та квантових інформаційних процесів.
 • Система криптографічного захисту державних інформаційних ресурсів.
 • Реставрація фільмів О.Довженка: комп’ютерні файли відреставрованих відеоматеріалів.
 • Математичні моделі, методи та технологія комбінованого управління турбулентними зсувними течіями.
 • Основи теорії тригонометричних сплайнів, фундаментальних функцій, дробового інтегродиференціювання та їх застосування в задачах математичної фізики і обробки сигналів.
 • Високоефективні алгоритми багато поточної, розподіленої та гетерогенної реалізації ресурсовимогливих складових методу динаміки великих вихорів (Large Eddy Simulation).
 • Автоматизована система ведення платежів за навчання (АС «Студент-контрактник», впроваджена в експлуатацію у відділі організації роботи зі студентами НАУ).
 • Автоматизована система обліку споживання електро- та теплової енергії (газу) (впроваджена в експлуатацію на Державному підприємстві «Завод 410 ЦА»).
 • Комп’ютеризована система поточного та підсумкового контролю знань студентів вищих навчальних закладів (прийнята до впровадження Замовником – Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України).
 • Методи та алгоритми автоматизованого формування логіко-лінгвістичних моделей текстової інформації (впроваджені в Українському мовно-інформаційному фонді НАН України).
 • Методи прийняття рішень в автоматизованій системі управління інженерно-авіаційним забезпеченням польотів (впроваджені в Інституті проблем реєстрації інформації НАН України).
 • Комп’ютерна система порівняльного аналізу електронних текстів дипломних робіт (проектів) студентів денної форми навчання ОКР «Магістр» та «Спеціаліст» (впроваджена в НАУ наказами ректора університету від 14.04.2010 р. №920/ст. та від 20.01.2011 р. №11/од).
 • Моделі та алгоритми діагностування технічних об’єктів з множинними відмовами (на прикладі авіаційних двигунів) (впроваджені на ДП «Завод імені Малишева» та ДП «Завод №410 ЦА»).
 • Програмна система представлення алгебраїчних виразів у польській, зворотній польській нотаціях та у вигляді бінарного дерева.
 • Програмна система обліку навчальних і робочих навчальних планів та навчальних і робочих навчальних програм дисциплін, які викладаються в Національному авіаційному університеті (впроваджена в НАУ).
 • Автоматизована система моніторингу стану теплової мережі.
 • Програмна система формування штатного розпису кафедр університету (версія 1.02) (впроваджена в НАУ).
 • Програмна система обліку аудиторного фонду Національного авіаційного університету (версія 1.0) (впроваджена в НАУ).
 • Програмна система моніторингу використання друкуючих пристроїв.
 • Програмна система «3D-карта Національного авіаційного університету» (он-лайн версія 1.00) (впроваджена в НАУ).
 • Автоматизована система ведення договорів планового відділу фінансово-економічного управління НАУ (впроваджена в експлуатацію у фінансово-економічному відділі НАУ).
 • Інформаційно-пошукова система для організації проведення кастингів.
 • Програмна система «Телефонний довідник Національного авіаційного університету (впроваджена в НАУ).
 • Інтелектуальні технології, методи та засоби підвищення ефективності розподілених обчислювальних систем на базі тензорних нейронних мереж.
 • Автоматизована інформаційно-аналітична систем Мінтрансзв’язку України.
 • Технічний проект на створення інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень з питань управління соціально-економічним розвитком територій.
 • Методи та засоби  визначення атак на комп’ютерні системи на базі аналізу та прогнозування трафіка в тензорному нейромережевому базисі.
 • Програмна оболонка Інтернет-порталу інформаційних ресурсів освіти і науки МОНмолодьспорту України.
 • Мобільний комплекс причитування, декодування і обробки інформації бортових реєстраторів типу «Тестер» МОНСТР.
 • Засоби реєстрації польотної інформації.
 • Методологія інформатизації супроводження експлуатації авіаційної техніки, в тому числі безпілотних літальних апаратів.
 • Спосіб формування сигналів аеродинамічного управління на ділянці вільного падіння при вирішенні задачі доставки вантажу методом десантування.
 • Спосіб інженерно-технічного обладнання контрольованих об’єктів і територій.
 • Спосіб визначення сигналів кутової орієнтації літального апарата з використанням сигналів супутникової навігації та магнітометра.
 • Пристрій для ділення.Scientific Developments

   

  ·             Complex system of support of educational process “OSVITA”.

  ·             Polygon of information security in computer systems and networks based on OC Windows2000 / XP.

  ·             Information security range for computer systems and networks based on OC Unix Free BSD.

  ·             Automated database processing system for the Doctoral / Postgraduate Information subsystem.

  ·             Complex system of support of the educational process “Osvita II stage”.

  ·             Industry standards of higher education in the field of knowledge “Information Security”.

  ·             Automated student testing system.

  ·             Analysis and study of radio signal processing techniques in mobile communications.

  ·             Noiseless coding methods and analysis of the effectiveness of identification methods for code structures.

  ·             Analysis of the efficiency of space communication channel information decoding techniques.

  ·             Automation of processes of functioning of the department of higher education institution in accordance with the standards ISO 9001 “Quality Management System”.

  ·             Improving the security of the information security system based on the combined methods of crypto protection.

  ·             Unmanned aerial vehicle (UAV) data flow protection technology.

  ·             Methodology and technologies of organization of complex information protection system of higher education institution of Ukraine.

  ·             Construction of a comprehensive system of information protection in the automated system of the third class.

  ·             Cryptographic key transfer system.

  ·             Method of cryptographic transformation of information.

  ·             A method of forming sequences of pseudorandom numbers.

  ·             Device for performing cryptographic transformation logical operations.

  ·             Conveyor cryptographic calculator.

  ·             Digital voice recorder detector.

  ·             Cyberattack detection system.

  ·             System of assessment of protection against social attacks.

  ·             System of assessment of the level of security of information resources.

  ·             Information security level assessment system.

  ·             System of modeling of classical and quantum information processes.

  ·             System of cryptographic protection of state information resources.

  ·             Restoration of O.Dovzhenko’s films: computer files of the restored video footage.

  ·             Mathematical models, methods and technology of combined control of turbulent shear flows.

  ·             Fundamentals of the theory of trigonometric splines, fundamental functions, fractional integrodifferentiation and their application in the problems of mathematical physics and signal processing.

  ·             Highly efficient algorithms for many current, distributed and heterogeneous implementation of the resource-intensive components of the Large Eddy Simulation method.

  ·             Automated system of payment for tuition (AU “Student-contractor”, put into operation in the department of organization of work with students of NAU).

  ·             Automated system for metering of electricity and heat (gas) consumption (put into operation at the State Enterprise “ZAVOD 410 CA”).

  ·             Computerized system of current and final control of knowledge of students of higher educational establishments (accepted for implementation by the Customer – State Agency for Science, Innovation and Informatization of Ukraine).

  ·             Methods and algorithms for automated formation of logical-linguistic models of textual information (implemented in the Ukrainian Language and Information Fund of NAS of Ukraine).

  ·             Decision-making methods in the automated system of management of aviation engineering support of flights (introduced at the Institute of Information Registration Problems of NAS of Ukraine).

  ·             Computer system for comparative analysis of electronic texts of diploma papers (projects) of full-time students of the Master’s degree and Specialist courses (implemented in NAU by orders of the Rector of the University dated April 14, 2010 920 / Art. And dated January 20, 2011). 11 / unit).

  ·             Models and algorithms for diagnosing technical objects with multiple failures (for example, aircraft engines) (implemented at the State Enterprise “Malyshev Zavod” and State Enterprise “ZAVOD 410 CA”).

  ·             A software system for representing algebraic expressions in Polish, reverse Polish notation and in the form of a binary tree.

  ·             Software system for accounting of educational and work curricula and educational and work training programs of subjects taught at the National Aviation University (implemented at NAU).

  ·             Automated system for monitoring the state of the thermal network.

  ·             The program system of formation of the staff list of departments of the university (version 1.02) (implemented in NAU).

  ·             National Aviation University Audit Facility Accounting Software (version 1.0) (implemented at NAU).

  ·             Software system for monitoring the use of printers.

  ·             National Aviation University 3D-map software (online version 1.00) (implemented in NAU).

  ·             Automated contract management system of the planning department of financial and economic management of NAU (put into operation in the financial and economic department of NAU).

  ·             Information search system for organizing castings.

  ·             Software system «Telephone directory of National Aviation University (implemented in NAU).

  ·             Intellectual technologies, methods and means of increasing the efficiency of distributed computing systems based on tensor neural networks.

  ·             Automated information and analytical systems of the Ministry of Transport and Communications of Ukraine.

  ·             Technical project for creation of information-analytical system of decision support on management of socio-economic development of territories.

  ·             Methods and tools for determining attacks on computer systems based on analysis and forecasting of traffic in the tensor neural network.

  ·             The software shell of the Internet portal of information resources of education and science of the MONS of Ukraine.

  ·             Mobile complex of reading, decoding and processing of information of onboard registrars of type “Tester” MONSTR.

  ·             Flight registration tools.

  ·             Methodology of informatization of maintenance of operation of aviation equipment, including unmanned aerial vehicles.

  ·             A method of generating aerodynamic control signals in a free-fall section when solving a cargo delivery problem by landing method.

  ·             Method of engineering equipment of controlled objects and territories.

  ·             Method for determining angular orientation signals of aircraft using satellite navigation signals and magnetometer.

  The device for division.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*