Стратегія розвитку факультету


«ДОРОЖНЯ КАРТА» щодо реалізації основних напрямків Стратегії розвитку НАУ на 2019-2021 р.р.

Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії..

     (назва структурного підрозділу)

 

з/п

Основні напрямки

Стратегії розвитку

Стратегічні ініціативи

Строк виконання

1.

Функціональна стратегія управління.

1) Поглиблений аналіз конкурентоспроможності факультету і прийняття комплексу заходів щодо її підвищення до міжнародних стандартів якості підготовки ІТ-фахівців на міжнародному та світовому ринку праці.

2)  Залучення додаткових фінансових ресурсів за рахунок розширення переліку пропонованих послуг.

3) Підвищення рівня партнерства та співробітництва з провідними вітчизняними та закордонними організаціями, підприємствами, установами, ЗВО – лідерами в сфері кібербезпеки, інженерії програмного забезпечення та розробки і застосування складних програмних та програмно-апаратних комплексів (EPAM Systems Ukraine, ІТЕРА Консалтинг ГРУП, Globallogic, Luxoft, Міністерство оборони України (Управління інформаційних технологій), СБУ, НАН України, ДП «ЗАВОД 410 ЦА» Державного концерну «Укроборонпром» та ін. – надалі «Компанії»).

4) Розширення переліку Компаній-стейкхолдерів, підписання з ними договорів про співробітництво.

5) Практична реалізація задекларованих в договорах напрямків із співробітництва з особливим акцентом на удосконалення матеріально-технічної бази кафедр факультету, актуалізацію змісту навчання та професійної підготовки професорсько-викладацького складу кафедр.

6) Сприяння і підтримка заходів актуалізації освітніх стандартів підготовки фахівців НАУ із залученням механізмів співпраці із ІТ асоціацією України.

7) Розвиток корпоративної культури та іміджу факультету з метою здобуття позицій в освітньому ІТ-середовищі.

Звітний період

2.

Освітній процес.

 

1) Розроблення повного навчально-методичного забезпечення дисциплін відповідно до галузевих стандартів освіти нового покоління.

2) Розробка підходів до запровадження надання освітніх послуг в режимі новітніх варіативних форм навчання: он-лайн, дистанційне, дуальне, змішане, інклюзивне, формування навичок «soft-skills».

3) Розроблення та впровадження в навчальний процес створених за результатами наукових досліджень новітніх інтегрованих технологій навчання, методик та технічних засобів.

4) Проведення практик студентів на потужностях Компаній.

5) Узгодження тематики кваліфікаційних робіт студентів з актуальними напрямками діяльності Компаній.

6) Підвищення рівня володіння англійською мовою НПП для розвитку англомовного проекту.

Звітний період

3.

Розвиток і трансфер наукових досліджень.

 

1) Розвиток та посилення потенціалу наукових шкіл, залучення їх до виконання фундаментальних та інноваційних досліджень, активізація їх діяльності з питань підвищення ефективності підготовки наукових кадрів, наукового керівництва аспірантами, докторантами, формування умов щодо забезпечення академічної доброчесності.

2) Збільшення прикладних та фундаментальних досліджень в ІТ-сфері.

3) Підвищення наукометричних показників НПП факультету.

4) ) Співробітництво з Компаніями в сфері освіти, науки та інновацій – спільне виконання проектів, підготовка стартапів тощо.

5) Проведення стажування викладачів на посадах Компаній.

6) Залучення науково-педагогічних працівників НАУ до виступів, проведення лекцій, тренінгів, семінарів для представників Компанії за актуальними напрямками.

7) Участь представників НАУ в хакатонах та інших заходах Компанії, що проводяться для розробників, у якості запрошених гостей.

Звітний період

4.

Інтернаціоналізація. Розвиток міжнародних зв’язків та стратегічного партнерства.

1) Розвиток програми академічної мобільності.

2) Використання Інтернет-технологій для реклами факультету.

3) Постійний моніторинг потреб ринку надання освітніх послуг за сучасними інноваційними напрямами.

4). Сприяння розвитку співробітництва НАУ із освітніми закладами країн ЕС за містами закордонного представництва Компаній.

5) Реалізація заходів взаємовигідної інформаційної підтримки з Компаниями: висвітлення подій на Інтернет-ресурсах; рекламна друкована продукція; створення інформаційних приводів (екскурсій, візитів тощо).

Звітний період

5.

Молодіжна політика в контексті стратегічного розвитку.

1) Підтримання заходів професійно-оріентаційної роботи серед майбутніх вступників із залученням студентів (дружні зустрічі, бесіди, екскурсії тощо).

2) Формування сталого розвитку навчального та наукового процесів за рахунок розширення сфери спілкування студентів і професорсько-викладацького складу за рахунок використання глобальних мереж, мобільності викладачів і студентів.

3) Реалізація комплексного підходу до роботи з обдарованою студентською молоддю, широке залучення її до наукової діяльності, участі в олімпіадах, різних творчих конкурсах, конференціях, семінарах молодих учених і студентів, формування осередку творчих студентів з орієнтацією на майбутню науково-педагогічну діяльність, проведення з ними відповідної підготовчої роботи для вступу до аспірантури.

4) Формування загальної культури, загальнолюдських цінностей, духовності, патріотизму, здорового способу життя та поведінки студентів, бережливого ставлення до державного майна, дотримання норм і правил проживання у гуртожитку, участь у толоках та інших заходах з благоустрою території.

5) Популяризація правової культури, виховання у студентів потреби в активній протидії антигромадській поведінці, правопорушенням, бездуховності, жорстокості.

6) Розвиток художньо-естетичної культури студентів на основі їх залучення до гуртків художньої самодіяльності, проведення тематичних вечорів, творчих та інтелектуальних конкурсів, ігор, диспутів, зустрічей з письменниками, поетами, акторами, відвідання музеїв, театрів, виставок тощо.

Звітний період

6.

Кадрова політика як складова розвитку людського потенціалу.

1) Підвищення якості складу НПП факультету на основі використання сучасних інноваційних та мультимедійних технологій в освітньому процесі з метою підвищення якості та інтеграції на міжнародний освітній простір.

2) Збільшення частки молодих науково-педагогічних працівників з науковими ступенями і вченими званнями шляхом їх якісної підготовки в аспірантурі та докторантурі за рахунок посилення контролю за підготовкою, якістю дисертацій та здійсненням наукового керівництва.

3) Підвищення ролі індивідуальних планів роботи викладачів як елемента системи підвищення професійного рейтингу викладача.

4) Підвищення рівня партнерства та співробітництва з потенційними роботодавцями.

5) Сприяння до міжнародного стажування та підвищення кваліфікації НПП.

6) Залучення представників Компанії до проведення навчальних занять на умовах штатного сумісництва.

Звітний період

7.

Інформатизація діяльності та інноваційний менеджмент.

 

1) Виведення факультету на якісно новий рівень інформатизації та використання нових технологій навчання: підвищення наукоємності та професійного спрямування дисциплін, впровадження інноваційних технічних засобів навчання в освітній процес, впровадження електронних підручників, використання існуючих і формування спеціалізованих електронних бібліотек.

2) Запровадження системи електронного документообігу на факультеті, вдосконалення та розвиток інформаційних систем управління факультетом, інформаційно-аналітичної системи управління навчальним процесом.

3) Впровадження результатів сучасних, інноваційних, фундаментальних і прикладних досліджень в навчальний та навчально-методичний процеси факультету.

Звітний період

8.

Розвиток матеріально-технічної бази.

1) Оновлення матеріальної бази, мультимедійного обладнання та комп’ютерної техніки за допомогою Компаній з мстою забезпечення сприятливих умов для навчання студентів і праці співробітників.

2) Проведення перерозподілу, ремонту, технічного оснащення аудиторного фонду кафедр факультету.

Звітний період

 

 

Декан ФККПІ                                                                                  О. Азаренко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*